Wednesday, June 25, 2008

Geen Hadde-Kidee-Clubje

( to the English translation.) Politie Stopt Hampton-Razernij
Bijna een jaar geleden plaatste ik een bijdrage getiteld Burgemeester , die refereerde aan een titel van Kronkel, de bijnaam van onze bekendste kroniekenschrijver Simon Carmiggelt. In die blog vertelde ik over de concerten van het Lionel Hampton orkest, die alle nogal tumultueus verliepen, hetgeen resulteerde in een verbod van nachtconcerten in Amsterdam. Ik ontdekte echter dat de meeste nachtconcerten na dit verbod gewoon doorgang vonden en vroeg me af of iemand me hierover opheldering kon geven. Arnold van Kampen, onderzocht dit incident enige tijd geleden en publiceerde zijn verslag in het tijdschrift "Carmiggelt" in het artikel: Simon Carmiggelt, de jazzliefhebber - 7. Arnold stuurde me delen van dit artikel toe en stond me toe hierover op mijn blog te publiceren. In het eerste deel, Politie stopt Hampton-razernij, informeerde hij over de twee tumultueuze Lionel Hampton concerten en in het tweede deel, Geen Hadde-Kidéé-Clubje, dat je vandaag aantreft, lees je wat er nu na het verbod op nachtconcerten gebeurde. Hans Koert - keepswinging@live.nl
Simon Carmiggelt (1913 - 1987)

Simon Carmiggelt brengt het als volgt onder woorden: "Doch het Modern Jazz Quartet........................Mijnheer de Burgemeester, dit groepje wordt gevormd door een paar stille hogepriesters, die de jazz serveren als een koel, verfijnd gerecht, dat eerbiedig en zonder schrokken, bij kleine hapjes moet worden genuttigd.Het Modern Jazz Quartet is geen roekeloos hadde-kidéé-clubje, zonder muzikaal verantwoordelijkheidsgevoel, doch een ver van alle ophitsende kunstgrepen verwijderd verbond, van enige in-trieste heren, die onnoemelijk en passant een vleugje uit "Das Musikalische Opfer" van de heer Bach zelf in hun delicate bedoelingen betrekken en zich pas wat ritme permitteren, nadat zij op hoge, klassieke benen op ons afgeschreden zijn." Verbluffend mooi en raak getypeerd proza.
Kronkel De Burgemeester

Deze Kronkel maakt het waarschijnlijk dat Simon het concert van Chet Baker van 17 september 1955 in het Concertgebouw heeft bijgewoond, want een typering als deze (...."aangezien hij het zieke kopje, zodanig laat hangen, dat zijn trouwste nozems zich, onder invloed van zijn op een luipaardvachtje uitschreiende zangstem en zijn moedeloos onder-toeterde trompet, misschien massaal zouden kunnen verhangen aan de mooie lantaaarnpalen uwer Peeveedeejaa-weg, die daarvoor werkelijk niet in de gemeentegrond gedreven werden.") zuig je niet uit je duim. De typering van Chet Baker en de Kronkel "Burgemeester" krijgen echter nog een vervolg. Onder de dagelijkse Kronkel van de zaterdag daarop plaatst Simon onder de Kronkel "Tragedietje", een hoogst ongebruikelijk kopje "Correspondentie". Mijn hartelijke dank aan de vele jazzfans, die mij via de posterijen bijvielen ten aanzien van het Modern Jazz Quartet. In de meeste brieven staat een verwijt, namelijk dat ik Chet Baker niet hoog genoeg aansla. Blijkbaar heb ik mij onduidelijk uitgedrukt. Ik haast mij (dik onderstreept) te zeggen dat ik Chet Baker beschouw, als een der belangrijkste jazz-musici van deze tijd. Ik heb in mijn stukje alleen willen benadrukken, dat zijn muziek een moedeloosheid bij je binnenhuilt, die mij wel eens een beetje benauwt." Of het aan de Kronkel "Burgemeester" heeft gelegen, die zonder twijfel door Mr. d'Ailly zal zijn gelezen, of aan andere factoren: het verbod op jazzconcerten werd ingetrokken. Op 3 november 1956 speelde het Modern Jazz Quartet 's nachts in het Concertgebouw. Die nacht traden onder de noemer "Birdland '56", Miles Davis, Lester Young, het trio van de Franse pianist René Utreger en het Modern Jazz Quartet voor het voetlicht. ( Bud Powell geeft wel acte de presence eerder die avond in het Concertgebouw van Haarlem; niet in Amsterdam.)
Burgemeester Arnold Jan d'Ailly (1902 - 1967)

In nummer 68 van "Carmiggelt!" van winter 2002, kom ik echter nog eens terug met de achtste aflevering van:"Simon Carmiggelt, de jazzliefhebber" (waaruit moge blijken dat Carmiggelt inderdaad en groot jazzliefhebber was). In die aflevering schreef ik: "Dat de Kronkel inderdaad door de vroede vader werd gelezen, is niet langer een vermoeden, maar een zekerheid, want op 9 oktober 1956 schrijft Simon in zijn hoekje onder het kopje "Post": Onlangs schreef ik in dit hoekje een open brief aan onze burgemeester waarin ik hem in gepaste bewoordingen, smeekte zijn verbod van nachtelijke jazz-concerten te willen opschorten om de muzikale hogepriesters van het Modern Jazz Quartet, alsnog nog de gelegenheid te geven tot hun door velen verbeid optreden in Amsterdam.Burgemeester d'Ailly was zo vriendelijk mij vanmorgen een antwoord te zenden, waarin ik U even een blik gun, omdat ik deze correspondentie nu eenmaal openbaar ben begonnen en U dus recht hebt op de ontknoping: "Waarde Kronkel", schrijft de burgemeester, "U tot mij gerichte hartekreet in Uw blad van 1 oktober gelezen hebbende, moet het mij van het hart U mede te delen, dat ook Gij mijn besluit verkeerd hebt geïnterpreteerd. Ik heb niets tegen Count Basie, Kid Ory, het Modern Jazz Quartet en hoe al deze "stille hogepriesters" dan ook mogen heten, maar wèl tegen het feit, dat deze lieden in de stilte van de nacht met hun muziek de "zuivere zielsverheffing" van jeugdig Amsterdam bewerkstelligen. Men zou mijn besluit zelfs zo ondeugend kunnen interpreteren, dat ik er op uit ben deze zielsverheffing in nog breder kring uit te doen dragen en niet slechts tot die der nachtbrakers. Overigens zij opgemerkt, dat ik de klap nog even heb uitgesteld en het Modern Jazz Quartet alsnog de gelegenheid heb gegeven, door de op een kier geopende deur naar binnen te kruipen."Tot zover het antwoord van burgemeester d'Ailly, waarvan gaarne acte werd genomen door: KRONKEL."
Chet Baker (1929 - 1988)

Arnold van Kampen.

Eerdere bijdragen: Oscar Peterson: The Vocal Styling - Oscar Peterson’s Van Gogh Story en natuurlijk het eerste deel van dit tweeluik: Politie Stopt Hampton-Razernij

LIONEL HAMPTON in EUROPA:
Steve uit Zuid Duitsland schreef n.a.v. deze blog, in de
Organissimo Jazz lijst het volgende: De opwinding en afkeuringen in de Nederlandse pers naar aanleiding van de optredens van Lionel Hampton staan niet alleen. Zelfs in de Duitse, Franse en Zweedse Jazz bladen klonken gereserveerde geluiden over de muzikale waarden van de optredens van de Hampton band. In feite ( en ik vind het jammer dit te moeten stellen) had het Duitse blad "Jazz Podium" het helemaal mis dopr de shows te betitelen als "niets anders dan rock and roll". Gelukkig betitelden ze de muziek niet als Oerwoud Geluiden, zoals de dagelijkse kranten wel deden, maar deze eenvoudige ophitsende recht-toe-recht aan dansmuziek lag ver buiten de belevingswereld van de gevestigde critici, zoals Dieter Zimmerle, uitgever, schrijver en Duits jazzpublicist. Men was hier veel meer bezig met de vraag: Hoe krijgen we de jazz op het zelfde niveua als de klassieke muziek. Leuk om na al die tijd hierop terug te kijken, hoewel het Franse Jazz Hot en de Zweedse jazzbladen een wat realistischer beeld hadden van Lionel Hampton's kunnen, hadden ze vooral bezwaren tegen het show-element tijdens de concerten en het wangedrag van het publiek.


Steve - ( Duitsland)


Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl

English ( Naar de Nederlandse vertaling)

Dear Mayor ....
Almost a year ago I published a contribution titled
Burgemeester ( = Mayor), refering to a column of Kronkel, pseudonym of Simon Carmiggelt, a well known Dutch journalist and writer. In this blog I told about the Dutch Lionel Hampton concerts from the 1950s which causes a storm of protests. The mayor of Amsterdam forbid all jazz night concerts, but I learned that most ( if not all) concerts continued normally. I wondered how this problem was solved or was it a storm in a teacup. Arnold van Kampen, researched this incident some times ago and published it in the magazine "Carmiggelt" in his article: Simon Carmiggelt, de jazzliefhebber - #7. Arnold allowed me to publish some parts of this article. In the first part, Police Stps Hampton-Madness, Arnold informed you about what happened during the two Lionel Hampton concerts and in the second part; Dear Mayor .. which will be published tomorrow he'll inform us about the column Burgemeester and what happened after the ban of night concerts.


Keep swinging

Hans Koert


keepswinging@live.nl


Retrospect


Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home